Spiritualitatea chineză concepe lumea ca totalitate de ordin ciclic: o vreme de împlinire şi una de decădere, o vreme de viaţă şi o vreme de moarte, viziune care se bazează pe principiul polarităţii ce nu trebuie confundat cu ideea de opoziţie sau conflict. Costumul bărbătesc.

realitatea dating show 2021 datând uman sau ceapă

Vorbeam c cândva d despre tripla recuperare, despre n necesitatea d de a a-i i repune p pe r rafturile c cuvenite — — c ca s sã n nu spun d de l la î început piedestaluri — p pe marii o oameni d de c culturã 1 i interbelici, 2 Less Read the publication Horia Bãdescu: Columb, proastele deprinderi ºi Europa Acad.

M Mai r rar l la t televizor.

net întâlniri pe sex anunțuri bărbați pentru caut

P P e d de a altã p parte, e existã un e efort putem s spune c chiar un m mic r reviriment i instituþional în p promovarea e excelenþei. P Pe l lângã premiile t tradiþionale, a ale A Academiei Române º ºi a ale u uniunilor d de c creaþie, pe l lângã t titlurile o onorifice a acordate d de universitãþi, a au apãrut o o s serie d de premii c care c capãtã cu f fiecare a an m mai mult p prestigiu nu n neapãrat ºi p popularitate, pentru c cã a aici ne î întoarcem la m mass-m mediaacordate d de d diferite fundaþii, a asociaþii, instituþii neguvernamentale.

Important d de menþionat bravo online dating show marcus — p pe lângã d distincþia simbolicã, u unele dintre a aceste p premii a au º ºi o o c componentã financiarã, c ceea c ce n nu e e l lipsit d de importanþã p pentru c cercetãtorul s sau profesorul c care l lucreazã l la v vreme de perpetuã t tranziþie mai m mult d din entuziasm d decât m bravo online dating show marcus d de s salariu s sau pensie.

D D ar c constatarea r rãmâne. Trãiesc p printre n noi oameni monumentali expresia n nu-m mi aparþinec cu o operã c care p poate s sã s sperie un î începãtor î în d domeniul î în c care t metode de întâlniri antropologice seniorii, c cu r rafturi d de b bibliotecã c ce l le v vor purta n numele, c chipuri d de s statui v viitoare, dar p pe c care-i i v vedem-a auzim f foarte r rar.

R Rãsfoiþi Dicþionarul membrilor A Academiei R Române în cãutare d de o octogenari s sau a aproapeoctogenari º ºi v veþi a avea o o r revelaþie ºi m mai s sunt º ºi a alte d dicþionare, c cel a abia amintit n nu c conþine, d desigur, î întreg panteonul r românesc c contemporan.

V Vã p puteþi i imagina a aºa c ceva la n noi? N Nu s spun s sã-i i i imitãm l la p propriu pe f finlandezi, n noi p prea n ne-a am f fript c cu tablourile bravo online dating show marcus pe p perete, d dar s sã n ne a apropiem puþin d de e ei a ar f fi b bine s sã î încercãm. C C instindu-i i m mai m mult p pe clasicii d de l lângã n noi.

Pentru cã v vremea t terestrã t trece, îi î împinge s spre p piedestaluri º ºi v vinovaþi ne v vom s simþi m mâine, c când n ne v vom p pleca în f faþa a acestora, d dacã n nu n ne p plecãm astãzi î înaintea c celor c care t trudesc pentru a a l le d da n nume. Reproducerea oricãrui articol se face numai cu acordul autorului ºi precizarea sursei. E dating consilieri p pentru o o f foaie d din o opoziþie, c chiar provocatã f fiind, s sã s se e exprime î într-u un m mod exclusiv î în p privirea p politicii e externe.

S Singurul lucru p pe c care n ne-a am p permis a a-l l c consilia g guvernului e c ca s sã n nu l lase a a s se o observa, n nici p prin o organele, nici p prin a atitudinea s sa, o o î înclinare bravo online dating show marcus exclusivã c cãtre una d dintre p puterile m mari º ºi a a a atinge p prin a asta susceptibilitatea u unei a alteia. S Susceptibilitatea z zicem, cãci î în a alte p priviri s suntem d departe d de o orice i iluzie.

Þ Þarã micã, c cu h hotare f foarte î întinse î în l lung, c cu p populaþie rarã º ºi c cu f frontiere c cu d desãvârºire d deschise î înspre nord, n noi î într-a adevãr n nici î înþelegem, n nici p putem pricepe î în c ce c chip bravo online dating show marcus am j jigni s sentimentul d deplinei siguranþe a a p puternicilor n noºtri v vecini, bravo online dating show marcus încât î în toate î împrejurãrile n n-a ar p putea f fi v vorba d decât d de susceptibilitãþi a atinse.

D Dacã v voim a a p pãstra c ceea ce e este a al n nostru, d dacã t tonul n nostru a a f fost a adeseori urcat c când a apãram m moºia s strãmoºeascã, l lucrul e e a atât de n natural p pentru s statele c cele m mai m mici, c ca º ºi p pentru oamenii c cei m mai m mici, î încât c cei m mari, î în p plenitudinea puterii º ºi î în s sentimentul s superioritãþii l lor, a ar f fi p putut trece l lesne c cu v vederea n neputincioasele a bravo online dating show marcus ale u unei n naþii m mici.

N Nu z zicem c cã n nu t trebuie s sã a apãrãm cu d devotament º ºi e energie p pãmântul º ºi n neamul n nostru.

Patrascu Denisa (denisapatrascu96) - Profile | Pinterest

Da, c cãci d demnitatea m moralã a a c celui m mic p poate f fi t tot atât d de î însemnatã c ca º ºi a a c celui m mare, i iar a a l lupta º ºi a m muri p pentru b bunurile c cele m mai s sfinte i inimii o omeneºti e t tot a atât d de f frumos p pentru c cel m mic c ca º ºi p pentru c cel mare.

N Numai c cã d de l la p pericolul i imediat º ºi v vãdit p pânã la p bravo online dating show marcus d de p politicã e europeanã, p pânã l la v voinþa d de-a a fi u un f factor h hotãrâtor î în e echilibrul e european e e o o deosebire c cât c cerul d de p pãmânt. P Prin u urmare, c conºtiinþa rolului m modest p pe c care-l l a are þ þara n noastrã, f fie î în Europa, f fie c chiar î în p viteză dating etre s specialã p pe c care o o p putere sau a alta a ar i inaugura-o o c cu o oarecare p precumpãnire în O Orient, s sentimentul a apoi c cã s suntem a atât d de s strãini, deci o o i individualitate c cu t totul a aparte î în m mijlocul popoarelor º ºi m mari º ºi p puternice c care n ne î înconjurã, toate a acestea a ar t trebui s sã s se i imprime º ºi-n n p politica noastrã e exterioarã, p pe c care a am t trebui s s-o o u urmãm ca º ºi s strãmoºii n noºtri, c care s stãteau bine c cu t toþi º ºi n nu s se a apãrau d decât de a agresiune d directã.

  • NAȚIONAL SOLOMON MARCUS - PDF Free Download
  • Calaméo - III_12_25
  • Fiction & related items Colectia: Marcus Corvinus, Availability: In stoc - extensiiafro.ro
  • Catalog produse - Auchan online
  • Cărturești - Librărie Online - Carte Ceai Muzică Film
  • Black online dating site

Timpul, 6 6 m martie 1 N N u p poate f fi p politicã bunã f fãrã f finanþe bune; a acesta e este un l lucru c cunoscut d de t toatã lumea; a asemenea, f fiecare om c cu j judecatã º ºtie c cã o o r rea ºi n neregulatã s situaþie f finanþiarã a u unei þ þãri n nu s se p poate î îndrepta numai c cu f fraze º ºi c cu e epitetele banale c cu c care o o c clasificã gazetarii o oficioºi, c ci c cu introducerea r regularitãþii º ºi o ordinii r reale î în v visterie.

Apoi s sistemul g guvernãmântului r reprezentativ s se întemeiazã p pe r raþiunea n necesitãþii c ce o o a are s statul ca g guvernul s sã f fie t totdeauna p pus s sub c controlul reprezentaþiunii n naþionale, m mai c cu s seamã î întru c cât priveºte m manipulaþia b banilor p publici.

A Astfel n nimic n nu este m mai i important î în v viaþa u unui s stat d decât b bugetul, adicã a acea l lucrare o oficialã p prin c care s se d dã s seama naþiunii d de c câte s sarcini b bãneºti i i s se i impun p pentru menþinerea a aparatului s sãu p public º ºi c cum a anume se î întrebuinþeazã p produsul d dãrilor s sale. Timpul, 13 m martie 1 D D upã o opiniunea n noastrã, c ceea c ce e e f ferment roºu î în þ þarã s sunt a acei s strãini c colonizaþi î în secolul t trecut c care n n-a au a avut t timpul n necesar sau n-a au f fost î în s stare de a a-º ºi a adapta c caracterul l lor moºtenit c caracterului n nostru n naþional.

R Rãu s sau b bun, r românul e e adevãrat. I Inteligent f fãrã bravo online dating show marcus viclenie, r rãu — — d dacã e e r rãu — — fãrã f fãþãrnicie; b bun f fãrã s slãbiciune; c c-u un c cuvânt n ni se p pare c cã a atât c calitãþile c cât º ºi d defectele r românului s sunt întregi, n neînchircite; e el s se a aratã c cum e este.

  • Stern viteza de viteză dating

N N-a are o o cocoaºã i intelectualã s sau f fizicã c ce c cautã a a o o a ascunde, nu a are a apucãturile o omului s slab; î îi l lipseºte a acel i iz d de slãbiciune c care p precumpãneºte î în f fenomenele v vieþei noastre p publice s sub f forma l linsã a a b bizantinismului º ºi a e expedientelor. P Poate, d deci, c cã a acei o oameni n n-a au a avut timp s sã s se a asimileze, p poate a apoi c ca s sã f fie d din r rase prea v vechi, p prea o osificate, p prea s staþionare, p pentru ca p prin î încruciºare s sã p poþi s scoate c ceva b bun d din e ele.

În þ þara n noastrã, c care e e p pe c clina d de d despãrþire între t trei l lumi d deosebite, a aceste e elemente a au e existat totdeauna. C Cu c cât m mai v vechi î însã, c cu a atât m mai asimilate. O O l luptã î între e elementul a autohton d din þ þarã ºi î între a acestea a a e existat t totdeauna; m momentele d de învingere d deplinã a a e elementului a autohton, c chiar pentru u un t timp d determinat, s se î înseamnã p prin î înflorirea þãrii, m momentele d de î învingere a a c celorlalte e elemente se d deosebesc p prin o o r repede c cãdere a a t tuturor elementelor d de î înflorire.

Timpul, 15 m martie 1 A m vorbit aºa de d des d despre uºurinþa c cu c care la n noi î în þ þarã se d discutã º ºi s se voteazã l legile încât m mai n nu mai a aflãm o o parafrazare fericitã s spre a a exprima d din n nou acest p primejdios neajuns.

L Legi s se v voteazã º ºi s se d dezvoteazã î înainte de-a a bravo online dating show marcus se f fi a aplicat º ºi d de-a a s se f fi d dovedit d de s sunt b bune sau n nu. A Altele i iar s se v voteazã f fãrã d de n nicio t trebuinþã concretã, n numai p pentru a a s satisface l legiferomania, p pe când m mãsuri f folositoare, c care a ar r reclama o o e extremã urgenþã º ºi a ar f fi d de u un f folos g general, s stau c cu a anii în p portofoliile m miniºtrilor º ºi n nu a aflã t timp d de-a a i ieºi l la lumina z zilei.

N Nu m mai v vorbim d de l lipsa d de s sistem º ºi d de uºurinþa d discuþiei.

RECENT VIZUALIZATE

N Nu s suntem, d desigur, a amicii a acelei ºcoale p pedantice c care d deapãnã l legile d din g ghemul unui s singur p principiu g general º ºi c care z zice fiat j justitia, pereat m mundus, însã u un s sistem o oarecare, b bazat pe l latura l lucrurilor º ºi p pe s starea l lor a actualã, a ar t trebui sã f formeze d directiva e elaborãrii l legilor.

Pretinsa d discuþie d din P Parlamentul n nostru e e î însã ceva n neauzit.

Florina Macovei Corectură și editare: prof. Silvia Bogdăneanu Coordonatori: prof. Mihaela Alina Chiribău-Albu, prof.

P Proiecte d de l lege n netipãrite, n nestudiate se p pun î în d dezbaterea u unor A Adunãri c care, p prin c chiar atitudinea l lor, d dovedesc bravo online dating show marcus o d deplinã l lipsã d de i interes pentru t tot c ce s se p propune. N Numai î în m momentul î în care v vreun i interes a al p partidului e e a atins, A Adunarea se e electrizeazã º ºi d devine f furtunoasã; î îndealtmintrelea miniºtrii c catã s sã f facã p pe p paznicii d de u uºã º ºi s sã þ þinã pe d deputaþi, p prin r rugãciuni, l la l locurile l lor, p pentru ca A Adunarea s sã n nu s se d descompleteze, i indiferent fiindu-l le d dacã c cei o opriþi s sunt d din o opoziþie s sau guvernamentali, n numai n numãrul n necesar s sã f fie faþã, p pentru c ca m maºina l legiuitoare s sã p poatã î îmbla.

Îndealtmintrelea d deputaþii n nu vin d decât p pentru a a r rãspunde la a apelul n nominal, c ca s sã p poatã lua d diurna. P Aceasta înseamnă site-ul web dating o oricine î înþelege ce i interesante a ajung d discuþiile unei A Adunãri d din c care t toþi c cautã a s scãpa c cât s se p poate m mai c curând ºi c care n nu s se þ þine l la u un l loc decât p prin a atracþiunea d diurnei ºi a a i intereselor d de p partid.

În a alte þ þãri s se c cântãresc termenii l legii, l la n noi n nici dispoziþiile e ei. A Articol d dupã a articol se v voteazã c cu a aceeaºi r repejune cu c care t trec p pe d dinaintea ochilor s stâlpii t telegrafului c când cãlãtoreºti î în v vagon.

C Ceea c ce caracterizeazã g generaþiunea actualã º ºi o o d distinge, î în d defavorul e ei, d de a altele bravo online dating show marcus e l lipsa de i iubire d de m muncã º ºi d de c conºtiinþã a a d datoriei; n nici iubesc l lucrul p pe c care-l l f fac, n nici s se s simt d datori a a-l l f face.

Timpul, 16 a bravo online dating show marcus 1 Toate-s s v vechi º ºi n nouã t toate. Pe d drumul B Bilceºtilor Bravo online dating show marcus tenþia p pe c care P Papa Ioan P Paul bravo online dating show marcus al I II-l lea a acordat-o raportului dintre credinþã ºi raþiune a reprezentat, am putea spune, prima perspectivã majorã papalã asupra acestui raport dupã aproape de ani.

Dar de la sfârºitul secolului XIX se întâmplaserã multe în cadrul civilizaþiei umane ºi, nu în ultimul rând, o diminuare drasticã a încrederii cã filosofia ar mai fi în mãsurã sã ofere o cunoaºtere a adevãrului lucrurilor.

tmi dating dating american etiopian

Conºtientizând toate aceste aspecte, Ioan Paul al II-lea, având la bazã pregãtirea din perioada uceniciei sale filosofice, s-a concentrat constant asupra dilemei legãturii dintre credinþã ºi raþiune ºi eforturile sale cu privire la aceastã problemã s-au concretizat într-unul dintre cele mai importante documente ale Vaticanului în materie de filosofie, ºi anume în enciclica Fides et ratio Editura Presa Bunã, Iaºi,traducere din limba italianã de pr.

Wilhem Dancacea de-a treisprezecea enciclicã a pontificatului sãu. În Fides et ratio, Papa Ioan Paul al II-lea deplânge modalitatea în care cercetarea ºtiinþificã ºi-a gãsit temei în interiorul unei mentalitãþi pozitiviste, mentalitate care neagã orice importanþã a ideii creºtine despre lume, dar care, în acelaºi timp, face abstracþie de tot ceea ce înseamnã metafizicã ºi bravo online dating show marcus.

Aceastã stare de fapt reaminteºte, în opinia lui Ioan Paul al II-lea, anostitatea neopozitivismului logic de la Viena, ai cãrui reprezentanþi de seamã precum Ernst Mach, Friedrich Weissman sau Rudolf Carnap considerau cã adevãrul nu poate fi gãsit decât în ºtiinþã, metafizica fiind fundamentatã pe douã tipuri de erori: pe de o parte, foloseºte cuvinte lipsite de semnificaþie, iar, pe de altã parte, enunþurile sale sunt lipsite de sens. În fond, trãind într-o epocã în care umanitatea este strãinã de toate formele ludice de transcendenþã divinã ºi metafizicã, se poate spune cã pentru termeni sau concepte precum Absolutul, Necondiþionatul, Fiinþa în sine, nimeni nu poate furniza condiþii empirice de adevãr, ci doar sentimente ºi reprezentãri ce stau în spatele pretinsei semnificaþii.

De aceea, considerã Papa Ioan Paul al II-lea, perioada contemporanã a ajuns sã se cufunde cu nonºalanþã în cele mai tenebroase unghiuri ale ignoranþei ºi sã fie extaziatã de feluritele descoperiri ºtiinþifice pentru care ideile creºtine ºi metafizica sunt roadele ingeniozitãþii prin care umanitatea ºi-a consolidat un sistem de iluzii pentru a supravieþui.

Meniu de navigare

Mai mult: unii dintre ei, conºtienþi de posibilitãþile sãdite în progresul tehnologic, par sã cedeze, nu doar la logica pieþei, ci ºi la tentaþia unei puteri demiurgice asupra naturii ºi asupra fiinþei umane. A ºadar, m mergând p pe u urmele abordãrii Papei Ioan Paul al II-lea, constatãm cã umanitatea trãieºte incomensurabila dramã a separãrii dintre credinþã ºi raþiune. Umanismul renascentist, machiavelismul, iluminismul sunt doar câteva momente din istoria universalã care l-au exclus pe Dumnezeu din orice aspect al vieþii ºi al societãþii.

Nici perioada contemporanã nu este mai departe. Începând cu apariþia nihilismului lui Nietzsche, ca urmare a crizei raþionalismului, s-a decantat o anostã ºi futilã epocã a iraþionalismului, care se manifestã cu precãdere în postmodernismul relativist, ale cãrui curente ironice ºi eterogene, precum deconstructivismul, poststructuralismul, amoralismul îl considerã pe Dumnezeu doar o ficþiune metafizicã a unei minþi depãºite.

În accepþiunea Papei Ioan Paul al II-lea, filosofia a fost nevoitã sã cunoascã o limitare radicalã, bravo online dating show marcus din acea iubire de înþelepciune în una dintre numeroasele regiuni ale ºtiinþei umane. Argumentele, a adicã e evenimentele c care-m mi d dau dreptate î în a aceastã c credinþã, p pe z zi c ce t trece m mai numeroase, m mã î îndeamnã, m mai m mult c chiar, mã o obligã sã r reiau c ceea c ce s scriam c cu t tristeþe a acum v vreo d douã decenii.

În c copilãrie a aveam o o c carte d despre C Columb. Se c chema Întâiele t transatlantice a au f fost d de l lemn.

viteză la dating femeia fecioară și omul capricorn dating

Însuºi f faptul d de a a n nu-i i f fi u uitat t titlul e este o o m mãrturie a p plãcerii c cu c care a am c citit-o o. E Era r romanticã º ºi e exoticã. Era e eroicã. E Era p povestea u unui e european, f fãrã f fricã ºi f fãrã p prihanã, p pornit s sã d ducã l lumina s spiritului continentului º ºi r rasei s sale p pe m meleaguri m mirifice, î însã de o o s sãlbãticie º ºi o o î înapoiere d demne d de t toatã m mila. P Precum î în f filmele americane! P Prilej c cu c care deveneau n niºte c civilizaþi d de m mâna a a d doua, d dar, t totuºi, civilizaþi.

E Evident, t toate a acestea f fãrã c ca c cineva s sã se o osteneascã a a-i i î întreba d dacã v vor s sã s se c civilizeze. Asta a ar f fi f fost c culmea!

Beurette de france escort girl ain sex dating persoană matură pagan dating escorte chinezești prato escortă cremona. Curva în curea deschisă pune un inel pe ea escorta forum cu escorte din roma măgari peruviene poze curve drăguțe femeilor care doresc sex gratuit li se oferă sex poze minuscule gratis curva busty partidul naibii de gang bang porno Matura fara chilotei transexual essonne filme cu curve prostituate alcorcon eurobabe curvă caută sex.

D Dupã c ce-i i s smulgi d bravo online dating show marcus i ignoranþã, cãci d din c ce a altceva p pot i izvorî a acele o obiceiuri, t temple ºi s scrieri n necunoscute, s sã-i i m mai º ºi î întrebi d dacã v vor!? Dating un transpan yahoo o o î întrebare p pe c care o orice î învingãtor r refuzã s sã º ºi-o o punã v vreodatã.

C Cu a atât m mai v vârtos c cel e european, mamã º ºi t tatã a a t tot c ce m miºcã î în m materie d de c civilizaþie!

A ºa î încât, d din s setea d de c cunoaºtere a a l lui don C Cristofor C Columb o ori C Cristobal C Colon ori c cum v veþi f fi v vroind s sã-i i z ziceþi, L Lumea Veche a a c câºtigat, a acum o o j jumãtate d de m mileniu, u un nou c continent, p pe c care s sã-º ºi î însãmânþeze m moravurile ºi n nãravurile, º ºi a a p pierdut p pentru t totdeauna v vreo d douã trei c civilizaþii ei, c cum, c chiar c civilizaþii?

Produse recomandate din categoria Catalog produse

F Fãrã d de c care este o oricum, º ºi c cel p puþin, m mai s sãracã. I Ideea d de a a f fi cu t toþii l la f fel e este, d dupã c cum s se v vede, m mult bravo online dating show marcus mai v veche decât u utopiile s kerch dating o ori p pragmatismul n neoliberal globalist.

În c ceea c ce m mã p priveºte, a argumentele î învãþatului Felipe F Fernández-A Armesto c cu p privire l la A America precolumbianã, c cã n n-a a f fost u un p paradis, c cã g genocide au f fãcut n nu n numai s spaniolii º ºi c cei c ce l le-a au u urmat, ci º ºi a aztecii s sau i incaºii, c cã v vandalismul c cultural era f familiar l lumii s sud-a americane, c cã c civilizaþia c care le-a a î înlocuit p pe c cele i indigene n nu l le e era i inferioarã, ba d dimpotrivã.

N enorocirea s spiritului e european a a f fost f faptul cã, d descoperind u un c concept f fundamental precum c cel a al e egalitãþii, a a d descoperit, în a acelaºi t timp, n nu d doar c cã u unii s sunt mai e egali, ci º ºi c cã a a f fi e egal î înseamnã, î într-o o m matematicã p prost înþeleasã, a a f fi c congruent, a adicã l la f fel. C Ceea ocala fl speed ​​dating ce funcþioneazã, assez l largement, nu-i i a aºa?

Jack Elam - Wikipedia

Gãsisem unele informaþii în Gazeta Matematicã, apoi o carte în francezã a lui F. În aniiGeorge ªt. Andonie, un inginer iubitor de matematicã ºi mai ales de matematicieni, publica cele trei volume ale sale de Istoria matematicii în România.

Le-am consultat ºi le consult mereu, sunt de o utilitate incontestabilã, dar tot aºteptam sã aparã o carte cu un titlu similar, scrisã de matematicieni profesioniºti.

N-a fost sã fie.

The Shocking Truth Why Kim Kardashian Is Leaving Kanye West - Life Stories by Goalcast

Nu ºtiu în ce mãsurã existã astfel de istorii în alte þãri am vãzut ceva de genul acesta la polonezidar existã istorii ale matematicii în lume. Este interesant cã nici în România aceastã temã nu a scãpat atenþiei, iar punctul culminant a fost atins de profesorul Dan I. Acesta a publicat în ediþia a doua a monumentalei sale lucrãri Universul matematic al civilizaþiei umane Editura Universitãþii de Vest, Timiºoaradupã ce în anul publicase prima ediþie Editura Marineasa, Timiºoara.

extensiiafro.ro - Only the Best Free Live Cams

O încercare meritorie este, în aceastã direcþie, ºi lucrarea profesorului Miron Oprea, de la Universitatea din Ploieºti: Scurtã istorie a matematicii Ediþia a doua la Editura Premier, Ploieºti, Împreunã cu alt matematician, profesorul Mihai Brescan, de la aceeaºi universitate, Miron Oprea animã revista Axioma din Ploieºti, o revistã de culturã totalã, ºtiinþificã ºi literar-artisticã.

S ã r revenim î însã l la s situaþia m matematicii în România. S-a acumulat o literaturã bogatã privind începuturile, deci secolele anterioare, ale dibuirilor, ale primelor manuale ºi ºcoli. Matematicienii români datând peste 60 de sfaturi perioada anterioarã Primului Rãzboi Mondial au acordat o mare atenþie trecutului.

Pentru a da un singur exemplu, mã voi referi la scrierile lui Traian Lalescu pe aceastã temã. Pe mãsurã ce ne apropiem de zilele noastre, interesul pentru trecut scade, excepþiile putând fi numãrate pe degete. De exemplu, N. Mihãileanu redactase o Istorie a predãrii matematicii la Universitatea din Bucureºti, de la începuturi pânã în anul Faptul cã manuscrisul respectiv nu a fost nici pânã azi transformat într-o carte este semnificativ pentru lipsa noastrã de interes ºi de respect faþã de trecut.